Historie a charakteristika školy

Historie a charakteristika školy

Domov mládeže
Úřední deska
Povinné zveřejňované informace
Školská rada
Výchovné poradenství
Metodik prevence
Projekty EU
Veřejné zakázky
GDPR
Partneři
Školní řád
ŠVP
Jídelna

Aktuality

Základní charakteristika

Druh školy: gymnázium a střední odborná škola
Datum zařazení do rejstříku: 1. 1. 2005
Cílová kapacita: 700 žáků
Cílový počet tříd: 20 tříd
Počet tříd v ročnících: 1
Cílová skupina: nižší a vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou, střední odborná škola – informační technologie, veřejnosprávní činnost, střední zdravotnická škola – praktická sestra

Součástí školy
 • Gymnázium (budova na adrese Tkalcovská 460)
 • Domov mládeže (odloučené pracoviště)

Pedagogický sbor

Stabilizovaný s téměř stoprocentní aprobovaností, čítající kolem šedesáti pedagogických pracovníků (učitelů, trenérů a vychovatelů DM). Průměrný věk pedagogického sboru je 39 let.

Dlouhodobé projekty

Globe (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) je dlouhodobý mezinárodní program, který nabízí studentů prostřednictvím praktických měření a pozorování prováděných v okolí školy, poznávat přírodu kolem sebe a získávat k ní kladný vztah.

Kurzy a exkurze
 • Vícedenní exkurze – tematicky zaměřené exkurze pro žáky školy v rámci výuky jednotlivých předmětů. Cílem exkurzí je propojit výuku s praxí.
 • Sportovní kurz
 • Kurz LVVZ – lyžařský výchovně-vzdělávací kurz
 • Několikadenní kurz poznávání regionu
 • Setkávání s významnými osobnostmi v regionu
 • Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
 • Školská rada, výbor SRPDŠ, rodičovské schůzky, PPP Semily, výchovný poradce školy, Městský úřad Jilemnice, Městská knihovna Jilemnice, Krkonošské muzeum Jilemnice, Společenský dům Jilm Jilemnice, Sportovní centrum Jilemnice, Sokol Jilemnice, CVLK Liberec

Umístění školy

Výuku probíhá ve třech budovách vzdálených od sebe do 10 min. chůze. V budoucnu by se měla výuka koncentrovat do jedné budovy. Výhodou je dostupnost sportovních zařízení, lékařského zabezpečení, kulturního zařízení atd.

Vybavení školy
 • 3 učebny pro výuku informatiky
 • Odborná učebna fyziky
 • Laboratoř chemie a biologie
 • 2 učebny hudební a výtvarné výchovy
 • Multimediální učebna
 • 9 multimediálních sad s dataprojektorem
 • 8 tříd vybaveno novým nábytkem

Volný čas mohou studenti trávit v prázdných třídách nebo ve studovně.

Škola má dvě tělocvičny a dále si pronajímá halu od Města Jilemnice a sokolovnu od Sokola.

Stravování

Stravování žáků poskytuje Primirest – zařízení školního stravu s.r.o. (snídaně a obědy). V budově školy pak celodenně bufet – možnost zakoupení drobného občerstvení. Pro internát možnost stravování formou plné penze.

Hygienická stránka odpovídá běžným pravidlům – WC, sprchy pro sportovce a trenéry.

Zapojení v projektech
Název projektu Dotační titul Příjemce / partnerZískané prostředky
Úsměvy strejce Floriána – krkonošské poudačky Prokopa VálkaGrantový program Města JilemniceMontalban Jilemnice3 000
Rekonstrukce fasádyÚčelová investiční dotace z rozpočtu kraje kap. 920 04G+SOŠ Jilemnice2 500 000
Stavební úpravy – vnitřní dispoziční uspořádáníÚčelová investiční dotace z rozpočtu kraje kap. 920 04G+SOŠ Jilemnice6 420 500
Rekonstrukce suterénuÚčelová investiční dotace z rozpočtu kraje kap. 920 04G+SOŠ Jilemnice7 600 000
Rekonstrukce soc. zařízení DM, Valdštejnská ul., JilemniceÚčelová investiční dotace z rozpočtu kraje kap. 920 04G+SOŠ Jilemnice500 000
EU peníze školám (zahájení 1. 9. 2012)Účelová investiční dotace z rozpočtu kraje kap. 920 04G+SOŠ Jilemnice1 261 388
Cestou poznání dosáhnout DVPP Gymnázia a SOŠ, JilemniceÚčelová investiční dotace z rozpočtu kraje kap. 920 04G+SOŠ Jilemnice1 295 769,80
Uvádějí se pouze projekty realizované za podpory některého dotačního titulu, bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o prostředky ze strukturálních fondů Evropské ulice, státního rozpočtu, krajského rozpočtu, prostředky nadací a nadačního fondu či dalších možností.

Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti
 • Dny laboratorních prací v přírodovědných předmětech
 • Adaptační kurzy 1. ročníků
 • Burza škol Liberec, Turnov
 • Příprava školy na certifikaci dle ISO 9001
 • Zájezd do GB pro žáky školy
 • Zájezd do Berlína pro žáky školy
 • Publikace ve Zpravodaji města Jilemnice
 • Spolupráce se sportovními svazy
 • Činnost recitačně-dramatického souboru Montalban
 • Biologická exkurze
 • Návštěva hemodialyzační jednotky Masarykovy městské nemocnice
 • Návštěva Národního muzea v Praze
 • Geografická exkurze do Krkonošského muzea Správy KRNAP
 • Zeměpisná exkurze po Libereckém kraji – Jizerské hory
 • Zeměpisná exkurze po Českém ráji – Rovensko pod Troskami
 • Zeměpisná přednáška
 • Klub kulturního diváka: návštěvy představení Národního a Stavovského divadla

Historie školy

Historické ohlédnutí přináší shrnující pohled historika Jana Luštince na dějiny gymnázia od jeho počátků do poválečného znovuotevření. V přehledu jsou použita slova Heleny Henychová, která byla ředitelkou v letech 1997-2005.

Snaha vybudovat v Jilemnici střední školu se zrodila již v druhé polovině 19. století. Narážela však na nepřízeň nadřízených orgánů stejně jako na nedostatek finančních zdrojů v místě. Bezprostředním podnětem k založení školy se stalo až roku 1909 zřízení reformovaného gymnázia typu A ve Vrchlabí. Německá vrchlabská škola nabízela mnohem výhodnější podmínky pro mnoho dětí z okolí, ale mohla se stát pro české Jilemnicko zdrojem germanizace. Proto na popud výboru Krkonošského okrsku Národní jednoty severočeské byla svolána manifestační schůze do dvorany a zástupci českého obyvatelstva v Podkrkonoší požadovali zřízení střední školy. Dne 26. listopadu 1909 se na návrh městské rady usneslo obecní zastupitelstvo na založení střední školy v Jilemnici, reálného gymnázia typu A s českou vyučovací řečí, s podmínkou, že bude hned prvním rokem zestátněna, zatímco obec poskytne potřebnou budovu. V lednu následujícího roku na návrh starosty města Františka X. Jerie přislíbil obecní výbor 100 000 K na stavbu nové budovy. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 24. 4. 1913 se zřídilo počátkem školního roku 1913/1914 osmitřídní reálné gymnázium s českou vyučovací řečí v Jilemnici.

Mezi státem, zastoupeným Zemskou školní radou v Praze, a městskou radou spolu s okresním výborem v Jilemnici byla uzavřena smlouva, jež ve 13 kapitolách v souladu s platným zákonem ukládala obci jilemnického řádu nelehkých povinností. Patřilo mezi ně postavení nové budovy do tří let s tím, že obec ji pak předá státu. Stavba musí obsahovat 12 učeben, exhortní síň s výklenkem pro oltář, jednu kreslírnu s kabinetem, učební síň pro fyziku s příslušným kabinetem a pracovnou, jednu učebnu s pracovnou a kabinetem pro přírodopis, místnost pro přírodovědecká cvičení, zeměpisný a archeologický kabinet, posluchárnu a kabinet chemie, kabinet deskriptivní geometrie, knihovnu učitelskou a žákovskou, ředitelnu s předsíní, hovornu, sborovnu, tělocvičnu 20×10 m s příslušenstvím, byt pro ředitele, školníka, potřebné sklepy a půdy, hřiště, botanickou zahradu. V případě, že by obec nedostála svým závazkům, mohla zemská rada potřebné pořídit na nebezpečí a útraty obce Jilemnice.

Skutečnost se však odvíjela naprosto odlišně. V průběhu několika let došlo několikrát ke stěhování školy do jiných budov. Situaci částečně vyřešila přístavba se šesti moderními učebnami. Škola se pevně usídlila až po roce 1967 v budově někdejších chlapeckých škol, doplněné o řadu přístaveb.

Již od počátku si škola v čele s prvním ředitelem Josefem Machem vytvářela sbor převážně kvalitních pedagogů a těšila se v širokým okolí značné známosti. V meziválečném období škola měla studentský orchestr, recitační kroužky, velmi čilý sportovní život (zejména lyžařský) a řadu dalších aktivit. Josef Bernard vynikl nejenom jako přední znalec francouzštiny (studoval mimo jiné i na pařížské Sorbonně), autor učebnice francouzštiny, ale i jako vynikající režisér Kolára. Bohumil Košábek a Ladislav Šíma se podíleli na výtvarném životě města, Karel Štětka redigoval předválečný časopis Krkonoše. Poměrně rozsáhlé literární a odborné dílo v oblasti fyziky, dějin hudby, poezie za sebou zanechal Josef Machač, Antonín Kadlec působil jako konzervátor památkového úřadu a mohli bychom ve výčtu pokračovat dále.

Po obsazení pohraničí Hitlerem, bylo 15. února 1941 gymnázium uzavřeno, několik studentů vyloučeno ze studia na všech školách v protektorátu a 11 profesorů suspendováno. Ostatním studentům nezbylo nic jiného než odejít na gymnázium do Nové Paky nebo vyhledali jiné možnosti vzdělávání. V té době byl zavřen i profesor Bernard a po dlouhém věznění zahynul v koncentračním táboře na pochodu smrti.

Škola byla obnovena 15. května 1945 a 28. května začala výuka. Učilo se i o prázdninách, by studenti oktávy mohli doplnit vědomosti. Ve školním roce 1945-1946 studovalo již 210 studentů a situace se zvolna normalizovala. Reorganizace školství v roce 1948 zcela změnila ráz školy, ale řada výrazných pedagogických osobností tu působila i v dalších letech.

V letech 1973 až 1975 procházelo gymnázium velkou krizí, mělo necelých 140 studentů a hrozilo mu zavření. Díky dobré myšlence vedení školy, příznivců lyžování a pochopení nadřízených orgánů, byla v roce 1976 otevřena první sportovní třída zaměřená na lyžování. Tím se začala odvíjet nová éra jilemnického gymnázia.

Za více než 90 let prošlo gymnázium různými změnami. Gymnázium s dlouholetou tradicí a výbornými výsledky, nacházející se v malém městě na okraji regionu, musí neustále dokazovat opodstatněnost své existence.

Gymnáziem prošly stovky studentů, vystřídalo se tu mnoho pedagogů. Škola se stala díky úspěchům a aktivitám svých studentů známou v naší republice i v mnoha zemích světa. Za to patří dík všem, studentům i jejich profesorům, trenérům, vychovatelům domovů mládeže i hospodářsko-technickému personálu školy. Historie a nemalé úspěchy nás všechny zavazují k zodpovědné práci pro naši školu, pro naše žáky a jsou výzvou do budoucnosti.

V roce 2006 v rámci optimalizace školství v Libereckém kraji bylo gymnázium sloučeno se Střední průmyslovou školou textilní. Textilní obory v důsledku známých důvodů přesunu celosvětové výroby textilu do zemí s levnou pracovní silou posupně zanikly a byly nahrazeny Technickým lyceem. Gymnázium pokračuje jako čtyřleté studium, čtyřleté studium se sportovní přípravou a osmileté studium.

Historie gymnázia v datech

 • 1913 založení českého státního reálného gymnázia v Jilemnici (budova nynější I. ZŠ), později přestěhování reálného gymnázia do budovy nynější II. ZŠ
 • 1921 maturita prvních tříd osmiletého studia na gymnáziu
 • 1938 změny v profesorském sboru i počtu studentů v důsledku mnichovských událostí
 • 1941 zavření školy
 • 1945 znovuotevření školy
 • 1948 po komunistickém převratu došlo v průběhu dalších let k několika reformám školství, název tříleté školy zněl: jedenáctiletá střední škola či všeobecně vzdělávací škola
 • 1967 přestěhování do chlapecké školy (dnešní budova gymnázia)
 • 1968 přeměna v gymnázium čtyřleté
 • 1968 násilné přerušení reformních pokusů Pražského jara a následná „normalizace“ společnosti vedly časem ke změně v profesorském sboru gymnázia, někteří profesoři museli opustit i pedagogickou praxi a mohli se navrátit až po roce 1989
 • 1976 zřízení první sportovní třídy
 • 1981 vznik Internátní sportovní školy v Jilemnici
 • 1986 otevření přístavby školy se spojovacím průchodem
 • 1989 listopad – celospolečenská změna, počátek utváření demokratické školy, na základě hlasování pedagogického sboru nastala změna na postu ředitele školy, postupem času dochází i ke změnám učebních plánů a náplně výuky
 • 1992 zřízení skokanského areálu za budovou přístavby
 • 1993 otevření šestiletého studia (ukončení 2001)
 • 1996 otevření osmiletého studia a otevření nového pavilonu v Harrachově ulici
 • 2001 počátek mezinárodní spolupráce partnerských škol
 • 2002 přechod pod Liberecký kraj
 • 2006 optimalizace středního školství a sloučení gymnázia se Střední průmyslovou školou textilní

Kalendář akcí

Květen 2024
PoÚtStČtSoNe
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2